Adatvédelmi és játékszabályzat, kezelési nyilatkozat

I. Definíciók

1. A Játék

Keressük meg közösen Magyarország felújítási és építkezési szokásait! sorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)

2. A Játék szervezői:

A Játék szervezői a Mapei Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport. u. 2., cg. 13-09-065163, adószám: 10545863-2-13.), RAVAK Hungary Kft. (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 125., cg. 0109679695, adószám: 118512-2-42), ELKO EP HUNGARY KFT. (székhely: 1143 Budapest Hungária körút 69., adószám: 13512972-2-42, cg. 14-09-306443), Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19., adószám: 14653986-2-41, cg. 01-09-957055)– továbbiakban Szervezők.

A fentieken túl Szervezőnek minősülnek mindazon személyek (természetes és jogi személyek egyaránt), akik a jövőben szervezőként csatlakoznak a nyereményjátékhoz.

3. Játékban résztvevő személyek:

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, kivéve

  1. a Szervezők és Közreműködők vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  2. Szervezők és Közreműködők megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  3. akit a Szervezők vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték-szabályzat megsértése miatt kizártak.

II. Feltételek, időtartam

Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

A Nyereményjáték 2018. február 16-án 18:00:00 órakor kezdődik és 2018. július 31-én 23:59:59 óráig tart.

A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

III. Nyereményjáték menete

Regisztráció:

Akik a www.epitkezemfelujitok.hu honlapon oly módon szavaznak, hogy beírják a rájuk jellemző tulajdonságokat építkezéssel vagy felújítással kapcsolatban, és ezen regisztrációs ablakban e-mail címük megadásával egyidejűleg regisztrálnak, nyereménysorsoláson vesznek részt. A regisztráció díjmentes.

A Játékosok a regisztrációval jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, érdeklődési kör, felújítás megkezdésének tervezett időpontja, hitelfelvételi hajlandóság megjelölése.

A Játék résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes. A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt vagy téves adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki:

  1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel és
  2. a www.epitkezemfelujitok.hu weboldalon valós adatait adja meg, és
  3. a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került.

A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről.

IV. A sorsolás

A sorsolás kézi módszerrel történik, melynek során az V. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás időpontja és helyszíne: 2018. augusztus 07. kedd 10:00-11:30, 1054 Budapest, Szemere utca 19.

A Szervezők a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolnak. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 60 napon belül nem elérhető, úgy a Szervezők értesítik és felkérik a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.

A Szervezők a sorsolást követően a nyerteseket e-mailben értesítik a sorsolást követő 10 napon belül.

A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a www.epitkezemfelujitok.huweboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg.

A sorsolás nyilvánosan zajlik, azon az érintettek részt vehetnek.

Szervezők a sorsolás időpontját és helyszínét a honlapon a sorsolást megelőzően, a nyereményjáték kezdetén közzétették, és a sorsolás napját megelőző 10 napon belül módosítás nem történt. Az érintett játékosok esetleges kártalanításáról a nyereményjáték szervezőinek kötelesek gondoskodni.

V. Nyeremények

  • 1 db Samsung Galaxy S8 64GB G950F Mobiltelefon
  • 1 db Samsung T580 Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi 16GB

Az ajándékok összértéke bruttó 250.000 Ft.

VI. Nyeremény átvétele

A sorsolás során egy Játékos ebben a játékban legfeljebb egy nyeremény megnyerésére jogosult.

A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 120 napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervezők a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 120 napon belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény pénzre nem váltható át.
A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

VII. Egyéb rendelkezések:

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

VIII. Adatkezeléshez hozzájárulás:

A Játékban való részvétel önkéntes. A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szervezők és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.

A Nyereményjátékba történő regisztrációval a játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők és a Közreműködők külön-külön és együttesen is a regisztráció során megadott személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelje, valamint azokat marketing promóciós és piackutatási tevékenységükhöz felhasználják. A Szervezők és a Közreműködők a kezelt adatok feldolgozásához adatfeldolgozót igénybe vehetnek. Játékos hozzájárul továbbá, hogy nyeremény esetén e-mail címe a www.epitkezemfelujitok.hu honlapon közzétehető.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az I. 2. pontban megjelölt szervezőkön túl szervezőnek minősülnek azok is, akik a jövőben csatlakoznak a játékhoz szervezőként, így a Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékba történő regisztrációjával ahhoz is hozzájárulását adja, hogy a jövőbeli Szervezők is kezeljék a regisztráció során megadott személyes adatait, valamint azokat marketing promóciós és piackutatási tevékenységükhöz felhasználják.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-89397

A hozzájárulás visszavonását az alábbi címeken lehet bejelenteni levélben: 1054 Budapest, Szemere utca 19. (Kereskedelmi Marketing Trendek Kft.), vagy e-mailben a info@epitkezemfelujitok.hu e-mail címen.

A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők az epitkezemfelujitok.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet az info@epitkezemfelujitok.hu e-mail címen.

MÓDOSÍTVA: Budapest, 2018.02.16.

Szervezők